آدرس : مازندران ، نوشهر 

شماره تماس: 09365970340

ایمیل: maryam.khazaei1393@gmail.com