شـــرکت پــارت هـونــیاک، ثبـت شــده به شــــماره ٢۶٢٠٧٩در اداره ثبت شــرکتها و مالکیت صـنعتی اسـتان تهران، دارای پـــــروانـه بـــهـــره بـــــرداری بـه شــــــمـاره ١٠٢/٢١٣٢١اخذ شده از سـازمان صـنـعت، معــــدن و تجــــارت استان مرکــزی، عضـــو رسمی انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشــاورزی ایران و همچنین از اعضــاء اتحادیه تعـاونیهای تولـیدکنندگان کودهای کشـاورزی کشـور میباشد.

کلیه محصــولات این شرکت دارای گواهی نامه ثبت مواد کودی اخذ شده از موسســه خاک و آب کشـــور می باشد و با برند پارت نیک رشد ثبت شده در اداره ثبت علائم تجاری به بازار عرضه می گردد .

محصولات

۱۰ – ۵۰ – ۱۰

کود سوپر پتاسیم پنج سولفاته

نیتروفوس مایع

دفتر مرکزی : بلوار میرداماد، خیابان رازان شمالی ، کوچه چهارم، پلاک ،۱۰واحد ۷
تماس : ۰۲۱۲۲۹۲۰۵۵۱
ایمیل : info@parthooniak.com