مهمترین خبرها

تبلیغات

چند رسانه ای

ویدئو ها
اینفوگرافیک
گالری تصاویر

مواد اولیه

قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ 
نام محصول
 (گرید)
 تولید کننده قیمت پایه
(ریال بر کیلوگرم)
قیمت جهانی فوب خلیج فارس
 (دلار بر تن )
پلی وینیل کلراید S57آبادان آبادان 330839 1504
پلی وینیل کلراید S65آبادان آبادان 309195 1406
پلی وینیل کلراید S70آبادان آبادان 340114 1547
پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان آرتان پترو کیهان 299271 1361
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119آریا ساسول آریا ساسول 297057 1351
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130آریا ساسول آریا ساسول 311910 1418
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول آریا ساسول 300191 1365
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول آریا ساسول 305969 1391
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول آریا ساسول 300191 1365
پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول آریا ساسول 248745 1131
پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول آریا ساسول 248745 1131
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713آریا ساسول آریا ساسول 238059 1083
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110آریا ساسول آریا ساسول 227613 1035
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول آریا ساسول 227613 1035
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)آریا ساسول آریا ساسول 266555 1212
پلی وینیل کلراید E6834اروند اروند 397148 1806
پلی وینیل کلراید E7044اروند اروند 382783 1741
پلی وینیل کلراید E6644اروند اروند 391541 1780
پلی وینیل کلراید E7242اروند اروند 380310 1729
پلی وینیل کلراید E7244اروند اروند 380310 1729
پلی وینیل کلراید S6532اروند اروند 309195 1406
پلی وینیل کلراید S7042اروند اروند 340114 1547
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dامیرکبیر امیرکبیر 311910 1418
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fامیرکبیر امیرکبیر 297057 1351
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hامیرکبیر امیرکبیر 297057 1351
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kامیرکبیر امیرکبیر 297057 1351
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAامیرکبیر امیرکبیر 278388 1266
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJامیرکبیر امیرکبیر 279433 1271
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)امیرکبیر امیرکبیر 263944 1200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر امیرکبیر 269129 1224
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیرکبیر امیرکبیر 227613 1035
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر امیرکبیر 269129 1224
پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر امیرکبیر 293777 1336
پلی اتیلن سنگین بادی BL3امیرکبیر امیرکبیر 248745 1131
پلی استایرن معمولی 32Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 299271 1361
R-200 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 323338 1470
R-300 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 323338 1470
R-310 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 323338 1470
R-400 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 306402 1393
F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 319432 1453
F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 319432 1453
F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 319432 1453
F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 306402 1393
F-50 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 306402 1393
F-105 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 314209 1429
F-305 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 314209 1429
R-220 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 289743 1318
قیمت های جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به 
نام محصول منطقه کف قیمت (دلار) سقف قیمت (دلار)
پلی پروپیلن نساجی  آسیای شرقی 1139 1141
آسیای جنوب شرقی 1239 1241
جنوب آسیا  1399 1401
پلی پروپیلن تزریقی آسیای شرقی 1139 1141
آسیای جنوب شرقی 1239 1241
جنوب آسیا  1399 1401
پلی پروپیلن شیمیایی آسیای شرقی 1204 1206
آسیای جنوب شرقی 1299 1301
جنوب آسیا  1439 1441
پلی استایرن معمولی (GPPS) آسیای شرقی 1389 1391
آسیای جنوب شرقی 1539 1541
__ __ __
پلی استایرن مقاوم (HIPS) آسیای شرقی 1799 1801
آسیای جنوب شرقی 1939 1941
__ __ __
اکریلونیتریل بوتادین استایرن  آسیای شرقی 2419 2421
آسیای جنوب شرقی 2419 2421
__ __ __
سوسپانسیون PVC آسیای شرقی 1419 1421
آسیای جنوب شرقی 1509 1511
جنوب آسیا  1589 1591
پلی اتیلن سبک فیلم آسیای شرقی 1399 1401
آسیای جنوب شرقی 1519 1521
__ __ __
پلی اتیلن سبک خطی معمولی
 (Butene)
آسیای شرقی 1059 1061
آسیای جنوب شرقی 1119 1121
جنوب آسیا  1199 1201
پلی اتیلن سبک خطی معمولی
  C6
آسیای شرقی 1349 1351
آسیای جنوب شرقی 1399 1401
جنوب آسیا  1499 1501
پلی اتیلن سنگین تزریقی  آسیای شرقی 1039 1041
آسیای جنوب شرقی 1099 1101
جنوب آسیا  1199 1201
پلی اتیلن سنگین بادی  آسیای شرقی 1059 1061
آسیای جنوب شرقی 1139 1141
جنوب آسیا  1239 1241
پلی اتیلن سنگین فیلم  آسیای شرقی 1069 1071
آسیای جنوب شرقی 1149 1151
جنوب آسیا  1259 1261
پلی اتیلن ترفتالات بطری  آسیای شرقی 939 941
آسیای جنوب شرقی 1004 1006
__ __ __
قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ 
نام محصول
 (گرید)
 تولید کننده قیمت پایه
(ریال بر کیلوگرم)
قیمت جهانی فوب خلیج فارس
 (دلار بر تن )
پلی وینیل کلراید S57آبادان آبادان 330839 1504
پلی وینیل کلراید S65آبادان آبادان 309195 1406
پلی وینیل کلراید S70آبادان آبادان 340114 1547
پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان آرتان پترو کیهان 299271 1361
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119آریا ساسول آریا ساسول 297057 1351
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130آریا ساسول آریا ساسول 311910 1418
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول آریا ساسول 300191 1365
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول آریا ساسول 305969 1391
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول آریا ساسول 300191 1365
پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول آریا ساسول 248745 1131
پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول آریا ساسول 248745 1131
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713آریا ساسول آریا ساسول 238059 1083
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110آریا ساسول آریا ساسول 227613 1035
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول آریا ساسول 227613 1035
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)آریا ساسول آریا ساسول 266555 1212
پلی وینیل کلراید E6834اروند اروند 397148 1806
پلی وینیل کلراید E7044اروند اروند 382783 1741
پلی وینیل کلراید E6644اروند اروند 391541 1780
پلی وینیل کلراید E7242اروند اروند 380310 1729
پلی وینیل کلراید E7244اروند اروند 380310 1729
پلی وینیل کلراید S6532اروند اروند 309195 1406
پلی وینیل کلراید S7042اروند اروند 340114 1547
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dامیرکبیر امیرکبیر 311910 1418
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fامیرکبیر امیرکبیر 297057 1351
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hامیرکبیر امیرکبیر 297057 1351
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kامیرکبیر امیرکبیر 297057 1351
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAامیرکبیر امیرکبیر 278388 1266
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJامیرکبیر امیرکبیر 279433 1271
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)امیرکبیر امیرکبیر 263944 1200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-Gامیرکبیر امیرکبیر 269129 1224
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیرکبیر امیرکبیر 227613 1035
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر امیرکبیر 269129 1224
پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100blackامیرکبیر امیرکبیر 293777 1336
پلی اتیلن سنگین بادی BL3امیرکبیر امیرکبیر 248745 1131
پلی استایرن معمولی 32Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 299271 1361
R-200 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 323338 1470
R-300 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 323338 1470
R-310 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 323338 1470
R-400 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 306402 1393
F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 319432 1453
F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 319432 1453
F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 319432 1453
F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 306402 1393
F-50 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 306402 1393
F-105 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 314209 1429
F-305 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 314209 1429
R-220 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 289743 1318
عرضه های محصولات پلیمری در بورس کالا در تاریخ
نام کالا  تولید کننده  مقدار پایه  افزایش عرضه  قیمت پایه  بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل 
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادان پتروشیمی آبادان 500 0 330839 پالت چوبی سلف 1400/03/17
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادان پتروشیمی آبادان 500 0 330839 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی وینیل کلراید S70پتروشیمی آبادان پتروشیمی آبادان 500 0 340114 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی وینیل کلراید S70پتروشیمی آبادان پتروشیمی آبادان 500 0 340114 پالت چوبی سلف 1400/03/17
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر پتروشیمی غدیر 1000 0 309195 جامبوبگ سلف 1400/03/03
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر پتروشیمی غدیر 700 0 309195 جامبوبگ نقدی 1400/02/25
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 990 0 309195 پالت پلاستیکی نقدی 1400/02/25
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1320 0 309195 پالت پلاستیکی سلف 1400/03/17
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 1012 0 309195 پالت پلاستیکی نقدی 1400/02/25
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 2500 0 309195 جامبوبگ نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1100 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1000 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 300 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی HP565Sپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1000 0 362244 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 984 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 720 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 600 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 783 0 347620 جامبوبگ نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی SF060پتروشیمی پلی نار پتروشیمی پلی نار 800 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی PYI250پتروشیمی پلی نار پتروشیمی پلی نار 160 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 435 0 347620 جامبوبگ نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی ZH552Rنوید زرشیمی نوید زرشیمی 315 0 347620 جامبوبگ نقدی 1400/02/26
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 210 0 347620 جامبوبگ نقدی 1400/02/26
پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 210 0 347620 جامبوبگ نقدی 1400/02/26
پلی پروپیلن نساجی (پودر) ZH552Rنوید زرشیمی نوید زرشیمی 21 0 337191 جامبوبگ نقدی 1400/02/26
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1078 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 990 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی HP565Sپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 308 0 362244 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی C30Sپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1100 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1826 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی Z30Gپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 24 0 347620 جامبوبگ نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن نساجی F30Gپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 66 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 440 0 377286 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 220 0 377286 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548Tپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 110 0 382718 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UVپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 220 0 395670 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 220 0 383553 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eپتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 261 0 377286 جامبوبگ نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپتروشیمی پلی نار پتروشیمی پلی نار 189 0 377286 جامبوبگ نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی نوید زرشیمی 84 0 361199 جامبوبگ نقدی 1400/02/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 210 0 377286 جامبوبگ نقدی 1400/02/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 210 0 377286 جامبوبگ نقدی 1400/02/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rنوید زرشیمی نوید زرشیمی 105 0 383553 جامبوبگ نقدی 1400/02/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548Rنوید زرشیمی نوید زرشیمی 84 0 377286 جامبوبگ نقدی 1400/02/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 42 0 390239 جامبوبگ نقدی 1400/02/26
پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 990 0 377286 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن شیمیایی C30Gپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 836 0 347620 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 840 0 363067 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 110 0 479067 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن فیلم RG1104Kپتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 552 0 363067 جامبوبگ نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1496 0 363067 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 651 0 363067 جامبوبگ نقدی 1400/02/26
پلی پروپیلن پزشکی ARP801پتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 80 0 386961 پالت چوبی نقدی 1400/02/25
آمار معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا در تاریخ 
نام کالا  تولید کننده  عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله
(تن)
قیمت پایه  پایین ترین  قیمت پایانی  بالاترین  نوع قرارداد
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 150 20 20 389770 386352 386352 386352 نقدی
پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 803 341 121 401825 386352 386352 386352 نقدی
پلی استایرن مقاوم 6045پتروپاک مشرق زمین پتروپاک مشرق زمین 220 44 44 401825 386352 386352 386352 نقدی
پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان آرتان پترو کیهان 200 75 25 312887 312887 312887 312887 نقدی
پلی استایرن معمولی 1161پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 90 79 11 312887 312887 312887 312887 نقدی
پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 709 56 11 312887 312887 312887 312887 نقدی
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قم محب پلیمر قم 300 75 55 312887 312887 312887 312887 نقدی
پلی استایرن معمولی 1460پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 55 99 55 306316 296579 296983 297589 نقدی
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 803 528 110 312887 299271 299271 299271 نقدی
پلی استایرن معمولی 32Nتوليدی پلاستيک ايسين توليدی پلاستيک ايسين 154 44 0 312887 __ __ __ نقدی
پلی استایرن انبساطی R310توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 588 21 21 335033 335033 335033 335033 نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز F105توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 84 42 42 325598 325598 325598 325598 نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 400 30 0 331030 __ __ __ نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 70 0 331030 __ __ __ نقدی
پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 500 20 0 335033 __ __ __ نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز F400توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 10 0 317484 __ __ __ نقدی
پلی استایرن انبساطی F305توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 0 0 325598 __ __ __ نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز F50توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 0 0 317484 __ __ __ نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز F300توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 0 0 331030 __ __ __ نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز F200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 700 30 0 331030 __ __ __ سلف
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 0 0 331030 __ __ __ سلف
پلی استایرن انبساطی نسوز F300توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 0 0 331030 __ __ __ سلف
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 83.6 26.4 26.4 991000 991000 991000 991000 سلف
اپوکسی رزین مایع E06 SPLپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 101.2 30.8 30.8 1159000 1159000 1159000 1159000 سلف
اپوکسی رزین جامد E011Pپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 60 20 20 1070000 1070000 1070000 1070000 سلف
آلیاژ پلی کربنات LEDپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 60 0 0 995000 __ __ __ سلف
آلیاژ پلی کربنات ABSپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 80 0 0 941000 __ __ __ سلف
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشهپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 80 0 0 943000 __ __ __ سلف
نخ پلی استر 96F560DTBپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 30 15 15 317880 317880 317880 317880 نقدی
نخ پلی استر 48F180DTBپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 30 30 30 325649 325649 325649 325649 نقدی
نخ پلی استر 48F180DTCپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 30 0 0 293084 __ __ __ نقدی
نخ پلی استر 48F280DTBپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 30 0 0 317880 __ __ __ نقدی
نخ پلی استر 48F280DTCپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 30 0 0 286092 __ __ __ نقدی
نخ پلی استر 96F560DTCپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 30 0 0 286092 __ __ __ نقدی
پلی کربنات 1012URپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 120 85 85 939000 939000 939000 939000 سلف
پلی کربنات 0407URپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 100 10 10 939000 939000 939000 939000 سلف
پلی کربنات W1پتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 60 0 0 991000 __ __ __ سلف

همکاران ما