درباره ما

به نام ایمنی دهنده ی تک

سالها پیش برای امرار معاش و تعهدی که در قبال خانواده داشتیم تولیدی کوچکی راه اندازی کریم. اکنون به لطف خدا،یاری شما دوستان و استقبال مردم بزرگوار کارمان توسعه وتنوع یافته وآن تولیدی کوچک به کارخانه ای بزرگ تبدیل شده است و این امر باری گران بردوش ما نهاده که آن،تعهد در قبال جامعه است. ازاین رو پیوسته کوشیده ایم بابه کارگیری کادر مجرب و دانش روز محصولی شایسته و بایسته تولید کنیم  ودر این راه در آزمایشگاه های وزارت کار،تولیدات خود را به محک تجربه سپرده ایم به این امید که کیفیت راملازم کمیت نماییم.

گفتنی است که گوشزدکاستی ها از سوی شما بزرگوران همراه چراغ راه و راهبرمابه سوی پیشرفت بوده و خواهد بود.