مدیریت کیفیت ما

آزمایشگاه

شرکت تولیدی سیم وکیبل همکار برای اولین  بار آزمایشگاه پیشرفته کنترل کیفیت را تاسیس نموده است,  این شرکت با استفاده از دستگاه های پیشرفته تست کنترل کیفیت تمام محصولات تولیدی خود را در چندین مرحله  مطابق به استندرد های ASTM. DIN.HD    .BS VDE. IEC   مربوطه تست کنترل کیفیت مینماید, یکی از الویت های این شرکت عرضه محصولات با کیفیت عالی بوده تا بتوانیم از لحاظ کیفیت با محصولات مشابه خارجی رقابت سالم نمایم.

تست سیم وکیبل ها در این کارخانه در 3 مرحله انجام میگردد.

مرحله اول کنترل مواد اولیه:  تمام مواد اولیه که در تولید سیم وکیبل برق استفاده میشود در زمان ورود به کارخانه تحت کنترل کیفی قرارمیگیرد. مشخصات فنی برای هر کدام از مواد اولیه باید مطابق به استندرد مربوطه باشد بعد از آنکه واحد آزمایشگاه از کیفیت مواد اولیه اطمینان حاصل نمود مواد اولیه جهت مراحل بعدی به بخش های مربوطه تولید انتقال داده میشود.: این نوع کنترل برای تمام مراحل تولیدی و مطابق دستورالعمل های موجود به صورت نمونه برداری و در مواردی پیوسته صورت میگیرد.

 

2 . کنترول حین تولید تمام اجناس تولیدی این کارخانه در زمان تولید تحت تست و کنترل کیفیت قرارمیگیرد. در این مرحله پرسونل واحد آزمایشگاه در داخل سالون تولید کارخانه از تمام مراحل تولیدی سیم وکیبل نظارت نموده و از تولیدات نمونه برداری نموده و تحت ارزیابی مطابق به استندرد های مربوطه میگردد.

در صورت مطابقت محصولات تولیدی  به استندرد مربوطه و تائیدی آن توسط پرسونل آزمایشگاه اجازه استفاده در فرایند بعدی تولید  صادر میگردد . نتایج ثبت شده روزانه واحد آزمایشگاه در بهبود موثر سیستم مدیریت کیفیت ودر تجزیه و تحلیل های آماری بصورت ماهانه . سالانه برای ایجاد فرصت های بهبود مورد استفاده قرار می گیرد.

 

3 . کنترل نهایی :  در  اخرین مرحله تست کنترل کیفیت سیم وکیبل ها  در کارخانه محصولات تولید شده تحت تست و کنترل دوباره قرارمیگیرد    از هر یک از محصولات نهایی تولید شده شامل هادی های هوایی. کابل های  مسی . کابل های آلومینیومی و خودنگهدار بصورت تصادفی یک نمونه تهیه و جهت انجام تست های نمونه ای به آزمایشگاه کنترل کیفیت ارسال میگردد . و تست اندازه گیری مقاومت الکتریکی هادی و تست  های ولتاژ تمام محصولات تولیدی انجام میگردد. در صورت عدم انطباق در محصولات نهایی . قرقره توسط واحد کنترل کیفیت به گدام قرنطینه انتقال میگردد.  در این مرحله شکل بسته بندی  قرقره ها ، وزن و متراژ محصولات هم مورد بررسی قرارمیگیرد.